Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 47
Akademik Kadro  › Doç. Dr. Uğur MÜNGEN  › Yürütmekte Olduğu Tezler
Yürütmekte Olduğu Tezler

Danışmanlığı Altında Tamamlanan Doktora Tezleri

Polat, G.,  “A Similation – Based Decision Support Tool To Select The Most Economical Material Management System”, İ.T.Ü. Fen Bil. Enstitüsü, 2005. ,

Gürcanlı, G.,E. “İnşaat Şantiyelerinde Bulanık Kümeler Yardımıyla İş Güvenliği Risk Analizi” İ.T.Ü. Fen Bil. Enstitüsü, 2006.


Danışmanlığı Altında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Polat, G.,
Yüklenici İnşaat Firmalarının Teklif Hazırlama ve Maliyet Yönetimi
 Sistemlerinin Değerlendirilmesi “ , İ.T.Ü., 1999.
Şahbudak, N.,
İnşaat İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlaması ve
 Bir Uygulama Örneği” ,  İ.T.Ü. , 1999.
Ergen, E.,
Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları ve Türkiye Uygulaması” , İ.T.Ü , 2001.
Kabacalı, İ.,
“Proje Yönetimi Sisteminin Bir Dış Cephe Üretim Firmasının
 Organizasyon Yapısındaki Yeri ve Uygulaması “, İ.T.Ü., 2001.
Özdemir, U.,
“Maliyet + Kar Usulü ile Yapılan Bir Üniversite İnşaatı'nda Lojistik
 Departmanı ve Otomasyona Geçiş Sistemi”, İ.T.Ü., 2001.
Bozkurt, M.,
“İnşaat Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü”, İ.T.Ü., 2002.
Yıldırım, Y.,  
“Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Uygulamaları”, İ.T.Ü., 2002.
Emiroğlu, A., A.,
“Satın Alma Yönetimi ve Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Bir
İnşaat Firmasında Uygulanması”, İ.T.Ü., 2002.
Aksöyek, A.., R.,
“Türk İnşaat Sektöründe İş Kazalarının ve İş Güvenliği
Sorununun İncelenmesi”, İ.T.Ü., 2002.
Ünal, S.,
“Bina Duvar Isı Yalıtım Sistemleri ve Ekstrüde Polistren ile TS825'e
Uygun Bina Yalıtım Çözümleri Üzerine Bir İnceleme”, İ.T.Ü., 2002
Özdinçer, R., E.,
“İnşaat Sigortaları ve Hasar Tesbiti”, İ.T.Ü., 2002
Çelen, B., Ç.,
“İnşaat Sektöründe Hak Talebi Yönetimi ve Uluslararası Bir Liman
 Projesinde Hak Talebi Değerlendirmesi”, İ.T.Ü., 2002.
Çelik, Ş., T.,
“Dünya Bankası Kredili İnşaat Projelerinde Danışman Seçimi”, İ.T.Ü., 2003.
Ekincioğlu, O.,
“GMYO Endeksinin Enflasyona Karşı Performansının
 FAMA – SCHWERT Modeli İle İncelenmesi”, İ.T.Ü., 2003
Aydoğdu, M., E.,
“Özbekistan'da Yatırım Yapan Bir İnşaat Firması İçin Proje Yönetim
 Sistemi Önerisi”, İ.T.Ü., 2003.
Akman, İ., M.,
“OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve
İnşaat Sektöründe Uygulanması”, İ.T.Ü., 2003.
Gedik, S., E.,
“Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma (MEER) Projesinde
 FIDIC Esaslı İnşaat Sözleşmesiyle Proje Yönetimi”, İ.T.Ü., 2003.
Aksu, İ., M.,
“Türkiye'de İstihdam Probleminin Çözümünde İnşaat Sektörünün
Rolü ve Önemi”, İ.T.Ü., 2003.
Aydınefe, H., S.,
“Teklif Hazırlama Sistemi ve  Bir Yurt Dışı Uygulamasında
Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi”, İ.T.Ü., 2004.
Yetkin, O.,
“Şantiyelerin İş Güvenliği Performans Analizi”, İ.T.Ü., 2004.
Göncü, Ü.,
“Konut Pazarlama Stratejileri”, İ.T.Ü., 2004.
Yıldız, Z., R.,
“İnşaat Proje Yönetim Sistemi Uygulama Yeterliliğini Belirleme Modeli ve Bir
Uygulama Örneği”, İ.T.Ü., 2004.
Yılmaz, M., E.
“Proje Planlamasında İnsan kaynakları Yönetiminin Önemi ve Aycell
Projesinde Değerlendirilmesi”, İ.T.Ü., 2005.
Pekinceler, A., R.,
“Yurtdışı Yol İnşaatı Projeleri İçin Planlama Planlama Süreci İşlemleri
Ve Afganistan’ da Bir Proje Örneği”, İ.T.Ü., 2005.
Ulu, O.,
“Almanya’da İş Güvenliği Sistemi, İnşaat İş Kazaları, Alınan Önlemler ve
 Türkiye ile Karşılaştırılması”, İ.T.Ü., 2005.
Sözer, N.,
“Türkiye’de İlgili Yönetmeliklere Uygun Isı, Su, ve Yangın Yalıtım Malzemeleri
Ve Bir Bina Projesi Üzerinde Uygulama Örneği”, İ.T.Ü., 2005.
Külür, H., M.,
“4734 Sayılı yeni İhale Kanunu’na Göre Müteahhitlerin Teklif  Dosyalarının
Veri Tabanı Üzerinden Bilgisayar Destekli Olarak Yönetimi Modeli”, İ.T.Ü.,2005.
                      
Bayoğlu, F., İ.,
“Yüklenici İnşaat Firmalarında İnşaat Proje Yönetim Sistemi Uygulama
Yeterliliğini Belirleme Modeli ve Bir Uygulama Örneği”, İ.T.Ü., 2005.
Eraslan, A., B.,
“İnşaat Firmalarında Satınalma Yönetimi  ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
Tabanlı Bir Model Önerisi”, İ.T.Ü., 2005.
Demirkan, Ç. 
“Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemlerinin İnşaat Sektöründe Uygulanabilirlik
Araştırması” İ.T.Ü. , 2005
Alver, C.
“Orta Ölçekli Bir Müteahhitlik Firmasında Şantiye Genel Maliyetlerinin Bir Bileşeni Olarak
Şantiye Yönetimi Maliyetleri Üzerine İstatistiksel Değerlendirme”  İ.T.Ü. , 2005.
Ören, G.
Teknik Şartnamelerin Proje Süresi İle İlişkisi ve Şartname indeks Sisteminin Oluşturulması”, İ.T.Ü., 2006
Toker, T.
“Uluslar arası Projelere Finansman Sağlayan Fonlar ve Oyun Teoremi Bazında İhale Bedelinin Öngörüsüne Dair Yaklaşım”, İ.T.Ü., 2006.
Fındıkoğlu, A.
“Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği Kapsamında Alınabilecek Mali Yardımlar ve Koşulları İle AB Mali Yardımlarının Türk İnşaat Sektörüne Etkileri”, İ.T.Ü., 2006.
Alkır, O.
“Bir Firmanın Uluslar arası Yol İnşaatı İhalelerinde Teklif Hazırlama Sisteminde Mevcut Durumun Analizi ve İdeal Bir Teklif Çalışmasına Dair Uygulama”, İ.T.Ü., 2006.
Gücüyener, M.
“Birim Fiyat Usulü İle Yapılan Bir Otoyol Projesinde Maliyet Yönetim Sistemi”, İ.T.Ü., 2006.
Çekirge, L.
“Dünyada ve Türkiye’de Kamu-Özel SektörOrtaklığı Uygulamaları ve Örnek Bir Projede Modelin Finansal ve Genel Avantajlarının İncelenmesi” İ.T.Ü., 2006
Keşkek, İ.
Tedarikçi/YapımcıFirmada İSO 9001 – 2000 Kalite Belgelendirme Süreci, İ.T.Ü. 2006
Yakubov, R.
“Azerbaycan Kamu Yatırım Projelerinin ve Türk Müteahhit Firmalarının Azerbaycan’daki Durumunun Değerlendirilmesi”, İ.T.Ü. 2006.
Baysan, F.F.
İnşaat Sektörünün Kurumsallaşma Altyapısının Hazırlanmasında Kurum Kültürü Etkilerinin İrdelenmesi, İ.T.Ü.,  2007.
Yalçın, S.
“Gayrımenkul Değerlemesinde Değerleme Uzmanlığı Üzerine Bir İnceleme, mİ.T.Ü.  2007
Gürsakal, H.
İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Proje Yönetimi”, İ.T.Ü., 2007
Güven, M.
“İnşaat Sektöründe Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi”, İ.T.Ü., 2007
Çiner, E.
“İnşaat Yatırım Projelerinin Yapılabilirlik Analizi ve Örnek Bir OSB Projesinde Uygulanması” , İ.T.Ü.,
2007
Tuncez, M.
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Büroda Çalışan İnşaat Mühendisi ve Mimarların Motivasyonu Üzerine Bir Uygulama”, İ.T.Ü., 2007
Özçekiç, A.F.
“Türk Yüklenicilerin Uluslar arası Teklif Aşamasında Kullanabileceği Bir Süre Maliyet Modeli”, İ.T.Ü., 2007
İri, A.
“OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Bir İnşaat Firmasında Uygulanması”, İ.T.Ü., 2007
Hersek, A.
“Bir Türk Müteahhit Firmanın Yurtdışında (Azerbaycan) Yapım Öncesi Proje
Yönetim Planı Önerisi”, İ.T.Ü. 2008.