Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 6
Eğitim  › Lisans
Lisans
  • Davranış Bilimlerine Giriş

Davranış bilimlerinin mahiyeti ve diğer bilimlerle ilişkisi - Bireysel davranış modeli (öğrenme, motivasyon, algılama, tutumlar, engelleme, çatışma, kişilik) - Grup davranışı- İşletmede davranış (motivasyon, işletmelerde haberleşme, liderlik, örgütsel çalışma).

  • Yapı İşletmesi

İnşaat ve yapı işletmesi eğitiminde uluslararası hedef ve eğilimler inşaat sektörünün ve inşaat üretiminin özellikleri. İnşaat üretim ve maliyet fonksiyonları yardımıyla rasyonelleşme. İnşaatta proje yönetimine giriş. Süresel planlama teknikleri, ok tipi (CPM) ağ diyagramları ile inşaat iş programları hazırlama. İhale işlemleri, kamu inşaatlarında keşif hazırlama, metraj, malzeme, işçilik ve maliyet tahminleri. Uygulamanın kontrolü ve kontrol evrakları. Hakediş ve kesin hesap hazırlanması.

  • Şantiye Tekniği

Şantiye tesisleri ve bunların boyutlandırılmaları ilkeleri. Sosyal tesisler. Yönetim büroları. Depolar. Kaldırma ve iletme tesisleri. Üretim tesisleri ve atölyeler. İskele ve kalıplar. Diğer tesisler. Şantiyede kullanılacak enerji seçimi. Şantiye kuruluş planları ile ilgili genel bilgiler. İlkeler ve yöntemler. Bina şantiyeleri kuruluş planları. Yol şantiyeleri kuruluş planları. Köprü şantiyeleri kuruluş planları. Baraj ve tünel şantiyeleri kuruluş planları.

  • Bina Tasarım Yönetimi

Tasarım aramaları ve yöntemleri. Bina tasarım çalışmaları, özellikleri ve imar mevzuatı. İlk etüdler, eskizler ve detay projeler. Konut, toplu konut, eğitim, büro, sanayi, sağlık, turistik yapılar (genel fonksiyon ve şartnameler).

  • Mimari Yapısal Tasarım

Dersin amacı İnşaat Fakültesi öğrencilerini mimari projeyi okuyacak ve uygulayacak nitelikte geliştirmek. Mimari ürünün örnekleri ve giriş, proje okuma ve uygulama becerisi; merdiven, kapı, pencere gibi yapı elemanlarının tasarlama prensipleri, temellerin zemin suyundan korunması, yapının yağmur suyundan korunması, ısı izolasyonu, servis sistemleri ve yapıdaki yeri, prefabrikasyon.

  • İş Hukuku

Giriş, Hukukun kaynakları, Hukukun Bölümleri, İş hukukunun tanımı, gelişmesi, özellikleri, kaynakları, örgütü. İşçi, işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme kavramı. Ferdi iş ilişkisinin kurulması, hizmet akdi, türleri, yapılması. Hizmet akdinden doğan borçlar, işçinin iş görme, itaat ve sadakat; işverenin ücret ödeme, işçiyi gözetme ve eşit işlem borcu. Hizmet akdinin sona ermesi ve kıdem tazminatı. İşin düzenlenmesi, çalışma süreleri ve uygulanması, fazla çalışmalar ve ara dinlenmeleri. Ücretli tatiller, yıllık ücretli izinler. Kollektif iş ilişkilerine giriş, sendikalar, sendika üyeliği ve sendikaların genel, işyeri ve işletmelerdeki faaliyetleri, TİS, işlevleri, yapılması, hükümleri ve uygulama alanları, TİS uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, barışçı yollar, iş mücadelesi araçları, uygulanma esasları ve sonuçları.

  • Yapı İşletmesi Hukuku

Ticari işletmenin ve tacirin tanımı, tacirlerin kullandığı ticaret ünvanı, işletme adı ve markalara ilişkin hükümler, ticaret sicili ve etkileri, haksız rekabet. Kıymetli evrak tanımı, özellikleri ve gruplandırılması, kıymetli evrak türlerinden kambiyo senetleri (poliçe, bono ve çek) ve özellikleri, Ticaret ortaklıkları hukukuna ilişkin genel hükümler ve ortaklık türleri. Özellikle sermaye ortaklıklarından limited ve anonim ortaklıklar. İnşaat sektöründe giderek daha büyük bir uygulama alanı bulunan joint venture'lar.

  • İş Güvenliği

Giriş (temel kavramların tanımları, iş kazalarının sosyal ve ekonomik açıdan önemi, sayısal durum. Karşılaştırma ve değerlendirmeler) - yasal düzenleme ve denetim (konuyla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler. Türkiye'de iş güvenliği denetimi, işverenlerin ve teknik elemanların sorumlulukları) - iş kazası nedenleri (genel nedenler, kazalara yol açan güvensiz durum ve davranışlar) - şantiyelerde iş güvenliğinin sağlanması ve güvenlik önlemleri.

  • Yönetimde Yaratıcılık

Yaratıcı kültür ve yaratıcı yöntem, değişen çevre koşulları ve yaratıcılık, teknoloji yönetimine yaratıcı yaklaşım, yenilik ve yaratıcılığın psiko dinamiği, yaratıcı örgütün özellikleri, yaratıcı yöneticinin kişiliği, tüm beyin yaratıcılığı, yaratıcı sorun çözme kuram ve teknikleri, yaratıcı sorun çözme programları.