Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 42
Eğitim  › Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı  › Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri
Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri
 • Yönetim Matematiği (Management Mathematics)

Matematik İstatistik : Ortalama,Standart Sapma, Varyans analizleri, Olasılık: Temel Kavramlar, Dağılım Fonksiyonları (Poisson,Binominal Dağılım), Olasılık: Dağılım Fonksiyonları (Normal Dağılım), Stokastik Süreç: Rasgele Değişken Dizisi, Poisson Süreci, Markov Zincirleri, Oyun Teorisi: Matris Oyunları, Stratejiler, Tam Tanımlı Oyunlar, Karar Teorisi: Optimal Karar ve Testler, Uygulamalar, Kuyruk Teorisi : Lineer Programlama, Benzetim (Simülasyon) : Modeller ve Sınıflandırma, Benzetim Deneylerinin (Bilgisayar) Tasarımı ve veri Analizleri, Benzetim (Simülasyon) :Rasgele Sayılar Üretilmesi ve ilgili (İstatistiksel) Testler, Zaman Serileri: Trendler ve Rasgele Değişimler, Tahminler ve Analizler, Periyot Seçimi.

 • İnşaat İşletmelerinde Mali Tablolar ve Yönetim Muhasebesi

Muhasebenin tanımı ve kavramları, İnşaat İşletmelerinde Mali işler ve Mühendislik fonksyonları arası ilişkiler, inşaat mühendisinin muhasebe ve finans bilgisi gereksinimleri, İnşaat İşletmelerinde başlıca mali tablolar, tutulan defterler ve hesap planı,Muhasebe kayıt esasları, muhasebe denklikleri, kuruluş ve çeşitli işlemler sırasında yapılan bilanço kayıtları, Büyük Defter, Defteri Kebir ve Mizan kayıtları, hesapların işleyişi, Gelir tablosu kayıtları ve yüklenici firmalara özel bilanço hesaplarının işleyişi, Dönem sonu muhasebe işlemleri :Aktif bilanço hesaplarının değerlendirilmesi, Pasif bilanço hesaplarının değerlendirilmesi, Mizan Türleri, Aylık mizan çıkartılması ve yararları, Mali Tablolar analizinde kullanılan başlıca yöntemler, Yüklenici İnşaat İşletmelerinde bütçeleme.

 • Proje (Süre) Yönetimi (Project (Time) Management)

Proje yönetiminin temelleri, tanımlama, proje organizasyonu, Nesnel tasarım, Proje Aşamaları (Ön tasarım, tasarım,ihale, inşaat ve inşa sonrası), Kapsam yönetimi (Fayda/maliyet analizi,Koşullar ve kısıtlar), Süresel planlama teknikleri, aktivite sürelerinin belirlenmesinde istatistiki yöntemler, İnsan ve makine kaynaklarının yönetimi, Proje yöneticisinin seçilmesi (Kriterler ve seçim kuralları).

 • İnşaat Yönetiminde Sistem Planlama

Bu dersin amacı, yapım sürecininin sistematik bir biçimde incelenmesini sağlayacak modelleme, analiz etme ve değerlendirme yöntemleriyle ilgili genel bilgiler vermek ve sistem bakış açısını kazandırmaktır. Bu ders özellikle öğrencilerin tez aşamasına geldiğinde ihtiyacı olan modelleme yeteneğini kazandırmayı hedeflemektedir. Dersin kapsamında şu konular anlatılacaktır: İnşaat sürecinde sistem yaklaşımı, yapım sürecinde karşılaşılan sistemlerin tanımı, sınıflandırılması, analizi, inşaatta bir sistemin süreç modelinin hazırlanması, yapım sürecinde kullanılan bilgilerin modellenmesi, inşaatta kullanılan bilgi ve süreç modelleme teknikleri.

 • Kamu Altyapı Projelerinin Yönetimi (Public Infrastructure Management)

Altyapı projelerinin ve yönetiminin tanımlanması, Altyapının organizasyonu ve sistemler, Kamu altyapısının izlenmesi ve değerlendirilmesi, Altyapının planlanması, programlanması ve bütçelenmesi, Tasarım ve proje geliştirme, Çevresel etkisinin değerlendirilmesi, Altyapı inşaatları, montajı, olay çalışmaları, özet ve gelecek yönelimler.

 • İnsan İlişkileri

Davranış Bilimlerinin Mahiyeti Ve Diğer Bilimlerle İlişkisi; Bireysel Davranış Modeli; Grup Davranışı, İşletmede Davranış; İnsan Davranışının Temelleri; Motivasyon; Liderlik - Etkin Yöneticilik Davranışları; Personel Seçimi; Organizasyon Içinde Insan Ilişkileri; Yönetim Süreci Içinde Insan Ilişkileri; Merkezci Ve Yerinden Yönetim Sistemleri; Karar Mekanizmaları.

 • Sözleşme Yönetimi (Contract Administration)

Türkiye'deki İnşaat Sözleşmelerine Giriş; Sözleşme Yönetimi; Sözleşme Yönetimi açısından Temel Hukuk Bilgisi; Sözleşmelerin Esasları; Sözleşme Hukukuyla ilişkili hukuksal kavramlar; Vekalet kapsamında mühendisin hukuki ilişkiler; İnşaat Sözleşmelerinin Türleri; Özel Tip sözleşmeler; Sözleşme tipinin ve yüklenicinin seçimi; Şartnameler; İnşaatlarda denetim, sorumluluk ve yapı sigortaları .

 • Finansal Yönetim ve İşletme Finansmanı

Finansal amaç ve finans fonksyonu, risk kavramı ve belirsizlik, Finansal analiz araçları (oran analizi), Fon akım tablosu Analizi, Kara geçiş analizi, İşletme sermayesi (Nakit, alacak ve stok yönetimi), Finansal Planlama (nakit akım tablosu ve proforma tablolar),Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım kararları (Fizibilite etüdünün anahtarları), Riskli ve Risksiz Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, Duran varlıklarınn yönetimi, Sermaye maliyeti (Finansal kaynaklar ve içsel ve dışsal kaynakların maliyeti), Borç yönetimi ve Optimum sermaye yapısı, İnşaat taahüt sektörünün finansal özellikleri ve işletmelerin finansmanı, Teklif fiyatını etkileyen finansal planlama unsurları,Büyük ölçekli inşaat projelerinde kullanılan 'Proje Finansman Teknikleri'.

 • Yapımda İnsan Faktörü

Duyu Organları Ve Limitleri; Beyin, Yapısı Ve Fonksiyonları, Sinir Sistemi; Dikkat, Algılama, Bellek, Bellek Aşamaları Ve Türler; Insan Ve Iletişim, Iletişim Çeşitleri, Beden Dili; Organizmanın Işleyişi, Yapı Taşları, Iş Ortamı Ve Motivasyon; Stres Ve Insan Sağlığının Etkileri; Insan Vücudunun Hareket Sistemi; Antropometri Ve Işyeri Ortamında Antropometrik Verilerin Kullanılması; Insan Vücudunun Enerji Gereksinimi; Işyeri Ortamında Aydınlatma, Gürültü Ve Iklim Etkileri; Yorgunluk Ve Etkileri ; Ilkyardım.

 • Bilgisayar Destekli Planlama Sistemleri

Süresel Planlama teknikleri (PERT,Bar diyagram,CPM), Adam-saat kavramı ve süresel-mali planlama için veri toplama, Süresel Planlamada tablolama sistemi, Planlama yazılımları (Seçimi, sınıflandırılması), Bilgisayar programına veri aktarılması (Uygulama geliştirme, ilişkiler, veri tipleri), Süresel planlamaya bağlı maliyet ve kaynak işlemleri (Süre-kaynak-maliyet ilişkisi), Süresel güncellemeler, Süresel Raporlama (günlük, aylık ), Maliyet raporlama (Aylık, dönemlik, yıllık , bütçe v.b.), Proje Sunuşları.

 • Toplu Konut ve Yapı Kooperatifleri

Kooperatiflerin Tanımı, Tarihi Gelişimi, Türleri, Yapı Kooperatifleri ile Konut Yapı Kooperatiflerinin Özellikleri, Konut Yapı Kooperatiflerle ilgili yasal mevzuat, Konut Yapı Kooperatifleri Tip Ana Sözleşmesi gereği kuruluş, sermaye, ortaklık, yönetim ve denetimi, Kooperatiflerin faliyetleri (işin yapımı, teslim ve yasaklar), Kooperatiflerin feshi, Toplu Konut projelendirme esasları, Toplu konut işlerinin ihale biçimleri, Toplu konut inşaatlarının yönetim ve denetimi, Toplu konutlarda malzeme seçimi ve temin esasları,Toplu konut projelerinde alt-yapı işleri, Toplu konut projelerinin finansmanı, Dünyada ve ülkemizde çeşitli toplukonut projelerinden örnekler, Ülkemizde toplukonut uygulamasıyla ortaya çıkan çeşitli sorunlar ve çözüm yolları.

 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Proje Değerlendirmesi ve Fizibilite (Project Appraisal and Investment Criteria in Developing Country)

Yatırım analizi kavramı, sermayenin sosyal marjinal üretkenliği, sermayenin yatırım kriterleri, zaman serisi kriterleri, proje analizinde Little-marlis metodu, Direkt fayda ve maliyet analizinde UNIDO yaklaşımı, Gölge fiyat oranları, gölge yatırım maliyeti, indirgeme oranı, duyarlılık ve risk analizi, gelir dağılımı, projelerin etkisi, tasarruf ve gelir dağılımları, Ulusal ekonomik göstergeler, girdi - çıktı analizi yaklaşımında kur hesabı, Bazı ulusal göstergelerin analizi, proje analizinde değer kavramı, dünya fiyatları ve dinamik etkisi. 

 • Profesyonel İnsaat Yönetimi (Professional Construction Management )

İnşaat sektörü ve mühendisliğinde yönetim, Projelerin organizasyonları, Yönetim organizasyon, İnşaat öncesi dönem mobilizasyon, Planlama, takvimleme, İhale ve ihale sonucu inşaat aşamaları, Kontrol sisteminin uygulanması, Proje yöneticisinin seçilmesi, Proje planlama ve maliyet konseptti, Proje maliyet tahminleri, Kaynakların planlaması ve maliyetleri, Maliyet mühendisliği, satınalma, değer mühendisliği, Proje yönetiminde kullanılan yazılımlar.

 • Yapı Makinaları Yönetimi

Yapı Makinaları Hakkında Genel Bilgiler; Yapı Makinaları Yönetiminin Unsurları; Yapı Makinaları ile İgili Ekonomik Faktörler; Yapı Makinaları İçin Tutulacak Kayıtlar; Yapı Makinalarının Finansman Metodları; Maliyet Yönetimi Açısından Yapı Makinaları; Yapı Makinalarının Organizasyonu; Yapı Makinalarında Standardizasyon; Yapı Makinalarının Bakımı ve Tamirine İlişkin Temel Prensipler; Yapı Makinalarında Rasyonalizasyon; Yapı Makinalarında İş Güvenliği.

 • Maliyet Yönetimi (Cost Management)

Türkiye'deki İnşaat Sözleşmelerine Giriş (Sözleşme Tür ve Esasları, Sözleşme Evrakı, Bayındırlık Bakanlığı İnşaatlarının kontrolü), Maliyet Yönetimine giriş (Hazırlık, Tasarım, İhale ve İnşaat Aşamalarında İletişim Sistemi), Maliyet Yönetimi (Teklif Değerlendirme, Toplantı ve Gündem düzeni, Rapor ve Kayıt Evrakı, PY Görevleri), Maliyet Yönetimi (Kalite Kontrol, Onay ve Değişikliklerin Değerlendirilmesi, İş Güvenliği), Maliyet Yönetimi (Nakit Akışı ve Hakediş Ödemeleri, Malzeme Siparişleri, Ek Ödeme Talepleri, İşletme ve Bakım Düzeninin Kurulması), İnşaat Üretim ve Maliyet Fonksiyonları, Ussallaşma, Maliyet Planlama ve Denetim Yöntemleri, Süre ve Kalite yönetimi ile Sözleşme ve İş Güvenliği Uygulamasında Maliyet Yönetimine dair hususlar, Maliyet Yönetiminde KSP Yöntemi, Değerlendirme (Değer Analizi) 

Fen Bilimleri Enstitüsünün Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı ders içerikleri ile ilgili internet sayfasına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız.

http://search.fbe.itu.edu.tr/drskont/detview0.asp?pid=79